ارائۀ فناوري جديد

 • نرم‌افزار پژوهشهای زبانی
 • سامانۀ جامع مدیریت تحقیقات ادبی و عرفانی
 • نرم افزار مدیریت داده‌های فرهنگ تاريخي اصطلاحات عرفانی
 • سامانه جامع فهرست نسخ خطي ادبي و عرفانی
 • فرهنگ جامع نسخه پردازی
 • فرهنگ نرم افزاري تاريخ بيهقي
 • نرم افزار دستور زبان فارسي
 • نرم افزار علوم بلاغي فارسي
 • نرم افزار کتابخانه عرفان اسلامی(سه زبانه)
 • نرم افزار گنجينه(تاريخ ادبيات ايران)
 • طراحی و تأسیس اتاق تصحیح

نرم افزار فرهنگ موضوعی مثنوی

سامانۀ متن‌کاوی متون ادبی

به عنوان نخستین سامانۀ هوشمند در زمینۀ متن کاوی متون ادبی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن سامانۀ-متن‌کاوی-متون-ادبی3-1030x640.png است

تولید مجموعه داده (دیتاست)

«افعال مترادف قطب علمی مطالعات بنیادی وکاربردی ادب عرفانی» و برنامه ریزی برای نشر در «پیکرگان»

«نظرات مشابه قطب علمی مطالعات بنیادی و کاربردی ادب عرفانی» و برنامه ریزی برای نشر در «پیکر‌گان»