اهداف كلي قطب علمي:

1-ايجاد روحيه همكاري در فعاليت‌هاي پژوهشي

2- معرفي و تصحيح متون عرفاني

3- شرح متون عرفاني

4- بررسي تاريخ عرفان اسلامي

5- تحليل و بررسي مباني عرفان عملي و نظري

6- مطالعات تطبيقي بين عرفان اسلامي و ساير مكاتب عرفاني

7- تأليف و تدوين دايره المعارف عرفاني

معرفي هدف اصلي قطب علمي و ضرورت اجراي آن:

حكمت و عرفان اسلامي ميراث گرانبهاي ديني و علمي و يكي از سرمايه‌هاي گرانسنگ فرهنگي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند بسياري از نيازهاي فكري و فرهنگي جامعه بشري را برآورده سازد. با توجه به اينكه عرفان اسلامي از زمان پيدايش و شكل‌گيري تاكنون مسيري طولاني و پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته است، اطلاعاتي كه از تاريخ پر رمز و راز عرفان اسلامي به دست ما رسيده چندان زياد نيست و بسياري از زواياي آن مبهم و ناشناخته مانده و بسياري از منابع از ميان رفته است با اين حال تعداد منابعي كه از آنها مي‌توان اطلاعات مناسب در اين زمينه به دست آورد قابل توجه است. اين منابع مهم و معتبر كه در آنها مباني و اصول عرفان اسلامي تشريح و تبيين شده و در كتابخانه‌هاي مختلف در سراسر جهان به صورت نسخ خطي موجود است گنجينه ارزشمندي را فراهم آورده كه ضرورت دارد از ابعاد مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. براي آن كه بتوان از اين دستاورد بزرگ فكري و علمي بهره مناسب برد بايد ابتدا آنها را احيا كرد و از قالب نسخ خطي بيرون آورد و به صورت منقح و تحقيق شده در اختيار اهل تحقيق قرار داد. به دليل اهميت بسيار و جهاني موضوع حكمت و عرفان اسلامي آثاري كه به اين شيوه چاپ و منتشر شوند در اختيار پژوهشگران در داخل و خارج از كشور قرار مي گيرند و زمينه مناسب را براي تحقيقات بعدي در حوزه حكمت و عرفان اسلامي فراهم مي‌آورند.

قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفاني با توجه به اهميت و ضرورت موضوع فوق- چنان كه در برنامه پيشنهادي خود بيان كرده است- در مرحله اول فعاليت خود در نظر دارد سي تا چهل متن برگزيده از متون عرفاني را تصحيح كند.انجام اين كار موجب مي‌گردد تا گنجينه گرانبهايي كه در بردارنده انديشه‌هاي ناب براي اعتلاي مقام انساني است در اختيار جامعه بشري قرار گيرد ودر مجاري فرهنگي، ادبي و اجتماعي و ابعاد مختلف انساني قابل استفاده باشد.