آثار در حال تصحیح

قطب علمی تحقیق در متون حکمی وعرفانی در حال تصحیح آثار ادبی و نسخ خطی مختلفی از ادبیات عرفانی ایران زمین می باشد. 

تعدادی از آثار در حال تصحیح به شرح زیراست: 

 

تصحیح عبهر العاشقین بر اساس  نسخ زیر:

١. نسخه خطي موزه قويون اغلي قونيه مورخ ٩٩٧.

٢. نسخه خطي بدون تاريخ، محفوظ در كتابخانه اياصوفيه به شماره ١٩٥٩

٣. نسخه كتابخانه ملي ملك به شماره ٣٩٧١/٤ مورخ ١٢٨٦.

٤. نسخه خطي بدون تاريخ مجلس شوراي اسلامي به شماره  ١٤٥٧.

٥. نسخه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره ٤٠٩٧ مورخ ١٣٤٣ ه.  ق.

مصحح: دکتر عاطفه ترابی

 

تصحیح معارف‌العوارف (ترجمهٔ عوارف‌المعارف سهروردی) تألیف ظهیرالدین عبدالرحمن بن علی بزغش شیرازی

مصحح: فروغ فرجام

درباره قطب علمی

معرفي قطب علمي و اهداف آن

حكمت و عرفان اسلامي ميراث گرانبهاي ديني و علمي و يكي از سرمايه‌هاي گرانسنگ فرهنگي به شمار مي‌رود  ضرورت دارد  تا گنجينه ارزشمند نسخ خطي عرفان اسلامي از ابعاد مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بدین منظور  بايد ابتدا آنها را احيا كرد و از قالب نسخ خطي بيرون آورد و به صورت منقح و تحقيق شده در اختيار اهل تحقيق قرار داد.  قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفاني با توجه به اهميت و ضرورت موضوع فوق- چنان كه در برنامه پيشنهادي خود بيان كرده است- در مرحله اول فعاليت خود در نظر دارد سي تا چهل متن برگزيده از متون عرفاني را تصحيح كند.انجام این کار موجب می گردد که گنجینه گرانبهايي كه در بردارنده انديشه‌هاي ناب براي اعتلاي مقام انساني است در اختيار جامعه بشري قرار گيرد ودر مجاري فرهنگي، ادبي و اجتماعي و ابعاد مختلف انساني قابل استفاده باشد.

 

S5 Box

انتخاب زبان