((جلسات علمی در قطب))

1- سلسله جلسات شرح مثنوی توسط آقای دکتر سید مهدی نوریان، هر هفته از آغاز فعالیت‌های قطب تاکنون

۲- جلسات «درباره حافظ» با حضور آقای دکتر سید علی اصغر میرباقری‌فرد، هر هفته از مهرماه ۱۳۸۵ تاکنون

۳- جلسات «عرفان و منطق الطیر» با حضور آقای دکتر مهدی تدین، هر هفته از مهرماه ۱۳۸۶

۴- جلسات تفسیر عرفانی قرآن با حضور آقای دکتر حامد تاجی اصفهانی هر هفته از زمستان ۱۳۸۶

۵- برگزاری جلسات «عرفان و گلشن راز» با حضور آقای دکتر مهدی تدین، هر هفته از مهرماه ۱۳۸۶ تاکنون