((طرح های پژوهشی))

ردیفعنوان طرحمجری
1تصحيح تفسير عرفاني منسوب به امام جعفر صادق‌( ع )دكتر سيد علي اصغر مير باقري فرد، دكتر مهدي تدين
2شرح دفتر دوم مثنويدكتر سيد مهدي نوريان
3تحقيق در مناقب العارفيندكتر سيد مهدي نوريان
4تصحيح ديوان سناييدكتر سيد علي اصغر مير باقري فرد، دکتر سید مهدی نوریان، دکتر حسین آقا حسینی
5بررسي و تحليل مقاله هاي عرفاني فارسيدكتر اسحاق طغياني
6تصحيح شرح رساله قشيريه از محمد حسيني گيسو‌درازدكتر محسن محمدي فشاركي
7تصحيح شرح فصوص الحكم ركن الدين شيرازيدكتر حامد ناجي اصفهاني، دكتر محمدرضا نصر اصفهاني
8تصحيح يوسف نامه پير جمال الدين اردستانيدكتر طاهره خوشحال
9ساختار روايي آثار عين‌القضات همدانيدكتر يحيي طالبيان
10تحليل انتقادي تذكره الاولياءدكتر سيده مريم روضاتيان
11ترجمه و تلخيص شرح تائيه ابن فارض از عزالدين كاشاني و ابو سعيد فرغانيدكتر مهدي تدين
12تصحيح مراد المريديندكتر سيد علي اصغر مير باقري فرد- دکتر زهره نجفی
13تصحيح حديقه سناييدكتر اسحاق طغياني
14ترجمه و شرح ديوان ابن فارضدكتر محمد رضا نصر اصفهاني
15تصحيح و تحشيه كشف الحقايق نسفيدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌ فرد
16طبقه‌بندي آثار عرفاني بر اساس زباندكتر محمد تقوي
17عرفان آساندكتر محمد يوسف نيري
18تصحيح و تحشيه ترجمه رساله قشيريهدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌ فرد
19تصحيح الرساله القشيريهدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌ فرد- دکتر زهره نجفی
20جامع شروح مثنويدكتر نقي پورنامداريان- دكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد
21مكتب جنيديه ريشه‌ها و انديشه‌هادكتر مهدي رضايي
22تصحيح شرح تعرفدكتر محمود عابدي
23زبان تمثيل در ادبيات عرفانيدكتر محمود براتي
24دانش و حكمت در نگاه مولويدكتر محمدحسين كرمي
25فرهنگ تاريخي اصطلاحات عرفانيدكتر تقي پورنامداريان- دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد
26سامانه جامع فهرست نسخ خطی ادبی و عرفانیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد- احسان رئیسی
27فرهنگ جامع نسخه پردازیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد- احسان رئیسی
28فرهنگ نرم افزاری تاریخ بیهقیاحسان رئیسی
29تصحیح شرح مولانا علیجان بر مثنویدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد- احسان رئیسی
30تصحیح رساله ها و نامه های عرفانی شیخ مجدالدین بغدادیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد- احسان رئیسی
31تصحیح شرح فصوص الحکم از جامیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد
32تصحیح منطق الاسرار روزبهان بقلیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد
33تصحیح مجموعه رسائل عزیز نسفیدكتر سيد علي اصغر ميرباقري‌فرد- احسان رئیسی
34تصحیح حدود 40 رساله و نامه های ادبی و عرفانی