(( نشست ها))
۱ .نخستین نشست علمی قطب علمی با عنوان «جایگاه متون عرفانی در ادب فارسی» توسط آقای دکتر مهدی محقق در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۸۴

۲ . دومین نشست علمی قطب علمی با عنوان «تصاویر هنری در آثار عطار نیشابوری» توسط آقای دکتر تقی پور نامداریان در تاریخ ۳/ ۲/ ۸۵

۳. سومین نشست علمی قطب علمی با عنوان «ضرورت و اهمیت احیای متون عرفانی» توسط آقای دکتر مهدی محقق در تاریخ ۸/۲/۸۶

۴. چهارمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «کشف المحجوب، بررسی نسخه‌ها و تصحیح آن» توسط آقای دکتر محمود عابدی در تاریخ ۱۸/۲/۸۶

۵- پنجمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «زبان حال در متون عرفانی» توسط آقای دکتر نصرالله پورجوادی و سخنرانی خانم دکتر آلیس هانزبرگر در تاریخ ۹/۸/۸۶

۶- ششمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «شیوه تازه‌ای برای تصحیح متون» توسط آقای دکتر علی رواقی در تاریخ ۱۷/۲/۸۷

۷- هفتمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «عادت گریزی و زیبائی در مثنوی» توسط آقای دکتر تقی پورنامداریان در تاریخ ۲۴/۲/۸۷

۸- هشتمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «عرفان زبان» توسط آقای دکتر محمدیوسف نیری در تاریخ ۳۱/۲/۸۷

۹- نهمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «بررسی و تحلیل آثار و اندیشه‌های خواجه عبدالله انصاری» توسط آقای دکتر محمدسرور مولایی در تاریخ ۲۸/۸/۸۷

۱۰- دهمین نشست علمی قطب علمی با عنوان «گزارش غزلی از حافظ (تجربه دیدار)» توسط آقای دکتر محمود عابدی در تاریخ ۳۰/۹/۸۷

11- یازدهمین نشست علمی قطب علمی با عنوان پیوند عرفان و تصوف با فرهنگ اسلامی توسط آقای دکتر مهدی محقق در تاریخ ۱/۱۰/۸۷